حق حریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

حریم در مقررات موجود کارکرد ویژه‏اى دارد. مقررات مختلفى ذیل موضوع حریم وجود
دارد که هر یک از آنها به مقتضاى موضوع خود، حریم را متناسب با آن به کار برده است از
آنجایى که مقنن در قوانین مختلف از رویه یکسانى پیروى ننمرده است ماهیت و مبناى
حقوقى حریم مبهم باقى مانده است.
در مواد 137 و 138 قانون مدنى به پیروى از نظر مشهور فقها نسبت به اندازه برخى از
حریمها تأکید شده و حال آنکه در دیگر مقررات گاهى نظریه مشهور پذیرفته شده و در
برخى موارد به حکم ضرورت از آن تخطى شده است.
علاوه، در م 136ق.م. مبناى حریم کمال انتفاع و در م 139 جلوگیرى از ضرر آمده است که
وجه منطقى جمع دو ماده مذکور مورد تردید قرار گرفته است. از آنجایى که در صورت
وجود ابهام در مقررات قانونى، قاضى موظف است با مراجعه به منابع معتبر فقهى حکم
مسأله را استنباط نماید و لذا تبیین ماهیت و مبناى حریم در انظار فقیهان ضرورى بنظر
مى‏رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

حق حریم

نویسنده [English]

  • roya saremijuybari
univercity of qom
چکیده [English]

حریم در مقررات موجود کارکرد ویژه‏اى دارد. مقررات مختلفى ذیل موضوع حریم وجود
دارد که هر یک از آنها به مقتضاى موضوع خود، حریم را متناسب با آن به کار برده است از
آنجایى که مقنن در قوانین مختلف از رویه یکسانى پیروى ننمرده است ماهیت و مبناى
حقوقى حریم مبهم باقى مانده است.
در مواد 137 و 138 قانون مدنى به پیروى از نظر مشهور فقها نسبت به اندازه برخى از
حریمها تأکید شده و حال آنکه در دیگر مقررات گاهى نظریه مشهور پذیرفته شده و در
برخى موارد به حکم ضرورت از آن تخطى شده است.
علاوه، در م 136ق.م. مبناى حریم کمال انتفاع و در م 139 جلوگیرى از ضرر آمده است که
وجه منطقى جمع دو ماده مذکور مورد تردید قرار گرفته است. از آنجایى که در صورت
وجود ابهام در مقررات قانونى، قاضى موظف است با مراجعه به منابع معتبر فقهى حکم
مسأله را استنباط نماید و لذا تبیین ماهیت و مبناى حریم در انظار فقیهان ضرورى بنظر
مى‏رسد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حریم
  • مبنا
  • ماهیت
  • حق حریم