بررسی فقهی تعلم احکام مورد نیاز بر کودکان مراهق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه

چکیده

تعلم احکام فقهی مورد نیاز پیش از ابتلا به آن بر مکلفان واجب است؛ در این میان با توجه به ثبت دقیق ساعات تولد در زمان معاصر پرسش مهمی پیش می‌آید و آن این است که آیا کودکان مراهقی که مثلاً ده دقیقه قبل از غروب به سن تکلیف می‌رسند و در آن وقت فرصت آموختن احکام طهارت و نماز را ندارند نیز واجب است قبل از بلوغ این احکام را بیاموزند؟ در صورت وجوب چگونه می‌توان تعارض این وجوب با روایت رفع القلم و نیز با اجماع فقدان حکم الزامی در مورد نابالغ را حل کرد؟ محقق نایینی معتقد است این فراگیری بر کودک مراهق واجب است و بسیاری از شاگردان وی و معاصران این وجوب را انکار کرده‌اند. پژوهۀ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش نگاشته شده و ضمن ریشه‌یابی طرح این منازعه به عنوان واکنشی به اندیشه‌های صاحب فصول که پیش از ایشان سابقه نداشته است، به این نتیجه دست یافته است که فراگیری این احکام بر کودک مراهق واجب نیست و حدیث رفع القلم به علت ماهیت امتنانی آن بر ادلۀ عقلی وجوب مقدم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی فقهی تعلم احکام مورد نیاز بر کودکان مراهق

چکیده [English]

تعلم احکام فقهی مورد نیاز پیش از ابتلا به آن بر مکلفان واجب است؛ در این میان با توجه به ثبت دقیق ساعات تولد در زمان معاصر پرسش مهمی پیش می‌آید و آن این است که آیا کودکان مراهقی که مثلاً ده دقیقه قبل از غروب به سن تکلیف می‌رسند و در آن وقت فرصت آموختن احکام طهارت و نماز را ندارند نیز واجب است قبل از بلوغ این احکام را بیاموزند؟ در صورت وجوب چگونه می‌توان تعارض این وجوب با روایت رفع القلم و نیز با اجماع فقدان حکم الزامی در مورد نابالغ را حل کرد؟ محقق نایینی معتقد است این فراگیری بر کودک مراهق واجب است و بسیاری از شاگردان وی و معاصران این وجوب را انکار کرده‌اند. پژوهۀ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش نگاشته شده و ضمن ریشه‌یابی طرح این منازعه به عنوان واکنشی به اندیشه‌های صاحب فصول که پیش از ایشان سابقه نداشته است، به این نتیجه دست یافته است که فراگیری این احکام بر کودک مراهق واجب نیست و حدیث رفع القلم به علت ماهیت امتنانی آن بر ادلۀ عقلی وجوب مقدم است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کودک
  • مراهق
  • تعلم احکام
  • وجوب تعلم قبل از بلوغ