نظریه اعتبار خبر واحد در دماء در ترازوی نقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی

2 دانشیار فقه و حقوق دانشگاه تهران

چکیده

عتبار یا عدم اعتبار خبر واحد در بحث دماء موضوع مقاله حاضر را تشکیل می­دهد. اهمیت بحث از آنجا نشأت می­گیرد که از یک­سو دأب شارع مقدس اسلام مبنی بر لزوم احتیاط تام در مسئله دماء جزو مسلّمات فقهی است و از دیگرسوی در فتاوای فقیهان برخی از مصادیق «مهدورالدم» که مصداق اتم بحث دماء را تشکیل می­دهد با اخبار آحاد ثابت می­شوند؛ از این­رو این سؤال مطرح می­شود که محدوده اعتبار خبر واحد تا چه میزان است؟ و آیا ادله مثبت اعتبار اخبار آحاد تا این اندازه از شمولیت و گستردگی برخوردار هستند که بحث خطیر دماء را نیز تحت پوشش قرار دهند؟ پاسخ به این پرسش نگارندگان را به تأمل و استقصای فراگیر در ادله کشانده است. نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، قول به عدم اکتفاء به اخبار آحاد در مسئله دماء را برگزیده است. استناد به سیره و طریقه عقلا، لزوم احتیاط مؤکد در مسئله دم و توجه دادن به ساز و کارهای فقه مقاصدی، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The validity of the theory of the balance in cash Dma’

نویسنده [English]

  • mohsen hajizadeh 1
چکیده [English]

Credit or no credit units on the Subject of the present Dma’ this. The importance of the discussion originated from Yk‌Sv Dobb behalf of Islam's founder Tom the need for caution in the Dma’ the legal certainties and the other hand on the fatwas of scholars some instances of "deserving" a state of the atoms formed Dma’ My‌ with fixed sections of news is dumped. Hence the question of credibility of the would-be, to what extent? And is positive evidence of the involvement and the extent of the validity of the news, the people are so great that the discussion will also cover Dma’? Asked to reflect authors and comprehensive investigation of the evidence led. In order to achieve this important article and cross-sectional study with a problem, according to the non-event news Dma’ individual in question has chosen. According to tradition and rational manner, emphasized the need for caution in the tail and drawing attention to the mechanisms of jurisprudence purposes, form part of the documentation governing the author.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dma’ topics
  • news unit
  • wise
  • religious purposes