بررسی حکم شرعی جمع‌آوری اطلاعات توسط حکومت در حوزه حریم خصوصی اشخاص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى

چکیده

جمع‌آوری اطلاعات در حوزۀ حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه دارای صور و احکامی است. در مقالۀ حاضر سه نکتۀ مهم از این مسئله بررسی می‌شود. 1. آیا همۀ موارد جمع‌آوری اطلاعات در حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانندآن، مستلزم شکستن آن است یا نه. نوآوری این بررسی در تفکیک میان جمع‌آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادلۀ نقلیِ حرمت جمع‌آوری اطلاعات از سوی حکومت در جایی که مستلزم شکستن حریم خصوصی مردم داخل حکومت است. نوآوری این بررسی، در توجه به شمول و عدم شمول دلالت ادلۀ لفظی نسبت به تجسس حکومت (نه تجسس مردم از یکدیگر) است. غالب این ادله دلالت بر چنین شمولی ندارند زیرا اولاً در بارۀ روابط شخصیِ افراد جامعه با یکدیگر‌ند، ثانیاً در بارۀ عیوب و گناهان شخصی‌اند. 3. ارتباط ادلۀ موجود در حوزۀ حکم جمع‌آوری اطلاعات توسط حکومت. نوآوری این بررسی در تبیین دقیق و صحیح ارتباط ادله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی حکم شرعی جمع‌آوری اطلاعات توسط حکومت در حوزه حریم خصوصی اشخاص

چکیده [English]

جمع‌آوری اطلاعات در حوزۀ حریم خصوصی اشخاص توسط حکومت اسلامی برای حفظ امنیت و مصالح جامعه دارای صور و احکامی است. در مقالۀ حاضر سه نکتۀ مهم از این مسئله بررسی می‌شود. 1. آیا همۀ موارد جمع‌آوری اطلاعات در حریم خصوصی افراد، بدون ظن جاسوسی و توطئه و مانندآن، مستلزم شکستن آن است یا نه. نوآوری این بررسی در تفکیک میان جمع‌آوری اجمالی و تفصیلی اطلاعات است. 2. بررسی دلالت ادلۀ نقلیِ حرمت جمع‌آوری اطلاعات از سوی حکومت در جایی که مستلزم شکستن حریم خصوصی مردم داخل حکومت است. نوآوری این بررسی، در توجه به شمول و عدم شمول دلالت ادلۀ لفظی نسبت به تجسس حکومت (نه تجسس مردم از یکدیگر) است. غالب این ادله دلالت بر چنین شمولی ندارند زیرا اولاً در بارۀ روابط شخصیِ افراد جامعه با یکدیگر‌ند، ثانیاً در بارۀ عیوب و گناهان شخصی‌اند. 3. ارتباط ادلۀ موجود در حوزۀ حکم جمع‌آوری اطلاعات توسط حکومت. نوآوری این بررسی در تبیین دقیق و صحیح ارتباط ادله است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • جمع‌آوری اطلاعات
  • حریم خصوصی
  • تجسس
  • حکومت اسلامی