دخالت حاکم در تولیت و نظارت بر موقوفات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر / موسسه دائره المعارف فقه اسلامی

چکیده

استقلال وقف و حرمت دخالت غیر متولی و ناظر منصوص در امور موقوفه اصلی پذیرفته شده در فقه است. در عین حال حیف و میل فراوان موقوفات اقتضا می‌کند که دولت اسلامی بر اساس مبانی حسبه و ولایت فقیه در اداره و نظارت بر موقوفات دخالت نماید. جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، موجب پدید آمدن پرسش‌های متعددی در این زمینه شده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنها است. نویسنده کوشیده است با تفکیک و تبیین ابعاد مختلف این دخالت در حوزه اداره و نظارت استطلاعی و استصوابی در فروض علم یا شک به قصور یا تقصیر متصدیان مال موقوفه که پیش از این سابقه نداشته است به پاسخ این پرسش‌ها دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious judge interference in guardianship and supervising endowments

نویسنده [English]

  • masoud emami
چکیده [English]

The independence of devotion and the inviolability of interference non supervisors in the field of endowments are considered as a important element in Islamic jurisprudence. Whereas abundant squandering of endowments requires Islamic to interfere in this issue. Aggregating the requirement of Islamic government interference in endowment affairs and the necessity of preserving endowments independence causes many questions. Regarding to this problem this article try to explain it. Segregating and explaining the variety facet of Islamic government interference in the form of approbatory supervision and informative supervision in endowments the author tries to answer this questions
Kay words: independency of endowment. Approbatory supervision. Informative supervision

کلیدواژه‌ها [English]

  • independency of endowment
  • Approbatory supervision
  • Informative supervision