فهرست مقاله هاى سال هشتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


 

شماره27و 28
دگرگونى در فقه آموزى, نیاز زمان/ محمدحسن نجفى3/
نگاهى به گذشته4/
1. کوچک بودن حلقه هاى درس5/
2. تشکیل حلقه هاى ویژه درسى5/
3. تقریر درس6/
4. رساله نویسى7/
5. اجازه اجتهاد7/
وضع موجود8/
روزنه امید9/
پیامدهاى مثبت12/
راه کار عملى12/

ارتداد انگیزه ها و آثار/ محمد رضا جبّاران14/
ارتداد در لغت15/
ارتداد در اصطلاح فقهى16/
ارتداد در قرآن17/
سببهاى ارتداد17/
بررسى سببها و انگیزه هاى ارتداد18/
رابطه انکار ضرورى با کفر19/
تعریف ضرورى20/
دیدگاه ها21/
دلیلهاى دیدگاه نخست23/
دلیلهاى دیدگاه دوم27/
حاصل بحث43/
ارتداد در مقام اثبات44/

حکم نماز و روزه مسافر در عصر جدید/ احمد عابدینى62/
گمانه زنیها65/
بررسى73/
آیه شریفه و نماز قصر75/
پاره اى از پرسشهاى مطرح درباره آیه75/
واژگان آیه75/
ضرب فى الارض در قرآن77/
بررسى79/
چند یادآورى89/
مسافر کیست89/
اندازه سفر95/
روایات98/
دیدگاه ها و فتواهاى فقیهان شیعه111/
چند نکته113/
بررسى ها121/
تأسیس اصل126/
دلیلها127/
معیار بودن یک روز راه131/
اشکال132/
پاسخ123/

مدت باردارى از نگاه مذهبهاى فقهى/ حسین غیب غلامى هرساوى141/
مدت باردارى144/
دیدگاه اهل سنت150/
تأسیس قاعده اصولى155/
دیدگاه فقهاى امامیه157/
چگونگى نسبت دادن فرزند به پدر در شیعه165/
نظر پزشکان176/

قضیة فى واقعه/ على کرجى189/
پیامدهاى قانون مند نبودن قضیه فى واقعه190/
1. درآمیختگى بین معناى لغوى و اصطلاحى190/
2. پدیدآمدن اختلاف در آراى فقیهان191/
3. خارج شدن روایات بسیار از دایره فقاهت195/
فهرستى از روایات ادعا شده قضیة فى واقعة196/
دسته بندى روایات203/
جهت بحث204/
تعریف قضیةٌ فى واقعه204/
سند قضیةٌ فى واقعه208/
راههاى دستیابى به قضیة فى واقعه209/
اجمال و ظهور قضیةٌ فى واقعه214/
تکلیف در برابر قضیةٌ فى واقعه218/
تحلیلى بر روایات قضیةٌ فى واقعه219/

سیر تاریخى قاعده اجماع/ محمد حسن ربانى241/
بررسى فقهى و حقوقى تجدید نظرخواهى و نقض آراء قضایى/ سید حسین هاشمى261/
شک قاضى در رأى خود262/
نقد 263/
نظریه قانونى263/
کشف اشتباه آشکار قاضى264/
یادآورى چند نکته267/
نتیجه گیرى 274/
صلاحیت نداشتن قاضى275/
معناى صلاحیت نداشتن قاضى276/
بررسى فقهى سه معناى نداشتن صلاحیت277/
حق تجدید نظرخواهى283/
یادآورى284/
تجدید نظر, با خواست محکوم علیه286/
بررسى فقهى287/
بررسى قانونى289/
شیوه اثبات و آیین دادرسى290/
شرط تبرئه شدن قاضى294/

ربا در بانکهاى دولتى/ سید عباس موسویان/ 300
شکل گیرى بانک ها303/
هدفهاى بانکدارى305/
جایگاه بانک ها در اقتصاد305/
گونه هاى بانکها306/
امکان تسرى موارد استثناء ربا309/
تضمین سود مضاربه315/
کارمزد همراه با جبران کاهش ارزش پول316/
بیع شرط317/

ولایت فقیه درعصرقاجاریه/ فؤاد ابراهیم; ترجمه محمدباغستانى320/
تنباکو, میدان آزمایش قدرت اجتماعى فقیه و پادشاه335/
قانونگرایى, قراردادى یا دینى342/
مشروطیت و استبداد346/
شکوفایى مشروطه350/
نائینى, کوشش براى مشروعیت دینى سلطه مدنى357/
ویژگى فقهى سیاسى رساله نائینى361/
دگرگونیهاى پرشتاب سیاسى و پیروزى فقیه بر دولت…366/
کاشانى, مصدق از پیوندى دینى ـ سیاسى تا جدایى369/
[امام] خمینی… ولایت فقیه372/

سیر تطوّر قواعد فقهى (تحقیقى در حال انجام)387/
1. بایسته ها و هدف ها
2. پرسشها
3. فرضیه تحقیق

شماره29و 30
اندیشیدن رمز شکوفایی…/ محمد حسن نجفى/ 3
کندوکاوى در مکتب فقهى ملااحمد نراقى/ محمد حسن ربانى/9
مکتب هاى فقهى زمان ملا احمد نراقى/10
1. مکتب فقهى محقق اردبیلى/10
پاره اى از آراى ویژه اردبیلى/11
پاره اى از دیدگاه هاى اردبیلى در اصول/11
2. مکتب فقهى وحید بهبهانى/13
روش نگارش مستند الشیعه/16

طبقه بندى بیماران روانى و احکام آنان از دیدگاه محقق نراقى / حسینعلى آذربادگان/43
هدف پژوهش/45
حقوق بیماران روانى در اسلام/45
پیوند فقه و روان پزشکى/47
ساختار بحث/49
موضوع شناسى/50
1. تعریف اختلالهاى روانى/50
2. سیستمهاى طبقه بندى در روان پزشکى/50
3. گونه هاى اختلالهاى روانى52/
1 ـ 3. عقب ماندگى ذهنى/ 52
طبقه بندى53/
عقب ماندگى ذهنى کم وسبک54/
عقب ماندگى ذهنى میانه54/
عقب ماندگى ذهنى شدید55/
عقب ماندگى ذهنى عمیق55/
جدول ویژگیهاى رشد عقب ماندگان ذهنى56/
2 ـ 3. اختلالهاى دلیریوم, دمانسى و…57/
دلیریوم57/
زوال عقل (دمانس)58/
اختلالهاى فراموشى59/
3 ـ 3. اسکیزوفرنى60/
وضعیت روانى61/
4 ـ 3. سایر اختلالهاى پسیکوتیک62/
5 ـ 3. اختلالهاى تجزیه اى63/
ویژگیهاى بالینى64/
6 ـ 3. اختلالهاى شخصیت64/
طبقه بندى65/
6/1 ـ 3. اختلال شخصیت اسکیزوئید65/
6/2 ـ3. اختلال شخصیت پارانوئید66/
6/3 ـ 3. اختلال شخصیت اسکیزوتایپى66/
6/4 ـ 3. اختلال شخصیت ضد اجتماعى67/
6/5 ـ 3. اختلال شخصیت مرزى67/
6/6 ـ 3. اختلال شخصیت نمایشى67/
6/7 ـ 3. اختلال شخصیت خود شیفته68/
8/ 6ـ3 . اختلال شخصیت دورى گرى/ 68
6/9 ـ 3. اختلال شخصیت وابسته 68/
6/10 ـ 3. اختلال شخصیت وسواسى ـ جبرى68/
طبقه بندى بیماران روانى در فقه69/
طبقه بندى بیماران روانى از نظر محقق نراقى70/
1. جنون
2 ـ 1. ویژگى بالینى مجنون71/
3 ـ 1. گونه ها و مرتبه هاى جنون72/
4 ـ 1. عرف, مرجع بازشناسى بیمارى74/
5 ـ 1. شرح75/
2. سفاهت75/
2 ـ 2. گونه هاى سفاهت77/
3 ـ 2. عرف, مرجع بازشناسایى اختلال سفاهت78/
3. احکام بیماران روانى از دیدگاه نراقى79/
1 ـ 3. احکام دیوانگان 79/
2 ـ 3. احکام ابلهان82/
بررسى مقایسه اى بیماران روانى از دیدگاه محقق نراقى84/
1. عقب ماندگى ذهنى84/
2. اختلالهاى دلیریوم, دمانس و فراموشى87/
3. اسکیزوفرنى90/
4. دیگر اختلالهاى پسیکوتیک90/
5 . اختلالهاى تجزیه اى91/
6. احکام دچار آمدگان به اختلالهاى شخصیت91/

روش ملا احمد نراقى در فقه الحدیث/ محمد حسن ربانى96/
1. بازشناساندن جایگاه روایت96/
2. اهمیت ندادن به سیاق روایت96/
3. مورد مخصص نیست99/
4. تکیه بر قیاس منصوص العلة102/
5. دورافکندن فرازى از روایت 109/
6. پذیرش فرازهایى از روایت به منزله پذیرش همه روایت110/
7. اضطراب متن روایت را از حجیت نمى اندازد118/
8. اجمال در تمام بخشهاى روایت, روایت را از حجیت نمى اندازد121/
9. حکم ناسازگارى دو نسخه حدیث122/
10. به بوته نقد و بررسى نگذاردن روایات130/
11. بیرون نرفتن از دایره نص138/
12. قانون اشتراک 140/
13. حکمِ یک روایت با یک سند در دو کتاب؟144/
14. قانون به کار بستن روایت, نه تعطیل آن146/

احتیاط یا راه سوم/ سید احمد حسینى/150
احتیاط در لغت151/
احتیاط در اخبار/ 152
احتیاط در اصطلاح154/
ناسانى معناى اصطلاحى و معناى لغوى و روایى155/
تاریخچه بحث157/
نمودار کلى160/
ریشه هاى بحث165/
1. اجتهاد و تقلید165/
2. امتثال اجمالى166/
3. انسداد166/
4. اصول عملیه167/
جایگاه بحث167/
دیدگاه ها167/
برترى و خوشایندى احتیاط169/
روشن کردن مورد گفت وگو175/
راه ها و روش ها176/
اجتهادى و یا تقلیدى بودن اصل احتیاط179/
اجتهاد و یا تقلید در احتیاط ـ اجتهادى و یا تقلیدى بودن احتیاط180/
چگونگى عمل به احتیاط182/
امتیازات هر یک از اجتهاد, تقلید و احتیاط 184/
آیا احتیاط مى تواند به عنوان قانون مبناى عمل باشد؟184/
موضوع بحث186/
صورتهاى مسأله186/
احتیاط عقلى و شرعى186/
احتیاط در عبادتها و دادوستدها187/
شرحى بر دیدگاه اخبارى و اصولى188/
انگاره برداشته شدن تکلیف189/
موردهاى واجب بودن احتیاط190/
دیدگاه فاضل نراقى191/
دیدگاه ابن ادریس و ابن سعید حلّى193/
نقد سخن صاحب جواهر196/
احتیاط در عبادات با امکان فرمانبرى به شرح و جزء به جزء198/
دلیلهاى نظریه مشهور199/
1. اجماع199/
نقد و بررسى اجماع200/
2. شهرت202/
نقد شهرت202/
3. تشریع203/
نقد و بررسى شبهه تشریع207/
نقد استدلال به برهان لم212/
راه حل دیگر213/
نقد استدلال به اخبار من بلغ214/
استدلال به آیات و روایات تقوا, براى احتیاط در عبادت215/
نقد و بررسى سخن شهید در ذکرى216/
شبهه تشریع و پاسخى دیگر216/
نقد و بررسى اشکال221/
دیدگاه طولى بودن احتیاط و فرمانبرى تفصیلى223/
مرتبه هاى پیروى و فرمانبرى223/
ریشه سخن میرزاى نائینى225/
نتیجه بحث227/
نقد و بررسى طولى بودن پیروى228/
ناسازگارى احتیاط با بایستگى آگاهى دینى230/
ناسازگارى احتیاط با اصل آسانى در دین230/
نقد و بررسى 232/
راه گریز از رنج احتیاط 234/
اخبار بازدارنده از احتیاط235/
چگونگى استدلال236/
اشکال استدلال به روایت237/
دیدگاه میرزاى قمى238/
نقد دیدگاه صاحب قوانین238/
احتیاط در دادوستدها240/
احتیاط در دادوستدها به معناى فراگیر241/
احتیاط در دادوستدها به معناى غیر فراگیر242/
دیدگاه فاضل نراقى243/
نقد و بررسى243/
جمع بندى و نتیجه بحث246/

پیشینه ولایت فقیه / على کربلایى259/
یادآورى چند نکته260/
دیدگاه علماى شیعه از قرن چهارم تا دهم هجرى265/
1. شیخ مفید265/
2. شیخ طوسى270/
3. قطب الدین راوندى272/
4. محمد بن ادریس حلى273/
5. محقق حلى278/
6. علامه حلى280/
7. شهید اول285/
8. فاضل مقداد286/
9. احمد بن فهد حلى اسدى289/
خلاصه دیدگاه ها290/
دیدگاه هاى علماى شیعه از قرن دهم تا سیزدهم/ 292
1. محقق کرکى292/
2. شهید ثانى293/
3. محقق اردبیلى295/
4. فیض کاشانى297/
5. شیخ جعفر کاشف الغطاء298/
6. میرزا ابوالقاسم قمى300/
7. احمد نراقى301/
8. میرفتاح حسین مراغى303/
9. محمد حسن نجفى303/
10. شیخ مرتضى انصارى305/
11. سید محمد آل بحرالعلوم310/
12. حاج آقا رضا همدانى311/
دیدگاه علماى معاصر312/
1. میرزاى نائینى312/
2. شیخ عبدالله مامقانى315/
3. سید محمد حسین بروجردى316/
سیره عملى بروجردى317/
4. ملاحبیب الله شریف کاشانى319/
5. محمد حسین کاشف الغطاء319/
6. شیخ محمد رضا مظفر321/
7. مرتضى حائرى322/
8. امام خمینى323/
9. آقاى خوئى324/
10. آقاى گلپایگانى327/
11. سید عبدالاعلى موسوى سبزوارى329/

ابزار سربریدن چارپایان, آهن یا…/ احمد عابدینى337/
جمع بندى دیدگاه ها346/
راه هاى جمع بین اخبار358/
1. شیوه نراقى358/
2. شیوه شهید ثانى358/
3. صاحب ریاض360/
بررسى سخن صاحب ریاض361/
4. دیدگاه صاحب جواهر361/
خلاصه دیدگاهها366/
مراد از آهن366/
معناى واژه حدید در نزد مردم عرب زبان367/
معناى لغوى حدید369/
جمع بندى373/
حدید در روایات/(در شش دسته)375/
یادآورى380/

دوره 8، شماره 30-29
مهر 1380
صفحه 385-392
  • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1394
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 10 اسفند 1394