پارادایم هاى فقهى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


هنگامى که از مفاهیمى نسبتاً پیچیده همچون پارادایم, سخن به میان مى آید, نخست باید تعریف و مراد از آنها را به روشنى بیان کرد تا فضاى گفت وگو مه آلود و مبهم نباشد. نیز هنگامى که از پارادایم در فقه سخن مى گوییم, باید برداشت و انتظار خود را از این مفهوم در بافت دانش فقه, بیان کنیم.

بسیارى کوشیده اند تا تعریفى مناسب از پارادایم به دست دهند. برخى کوشیده اند تا معادل هایى فارسى براى این واژه بیابند. معادلهایى مانند (چشم انداز), (منظر) و (چارچوبه هاى کلان) از این جمله اند. در این میان, واژه (کلان ترین چارچوبه هاى در دسترس در یک دانش) معادل مناسب ترى به نظر مى رسد; اگرچه همچنان این معادل