بررسى تحلیلى دسته‏بندى فقهى روایات تغنى در قرائت قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى;moC.liamG@suowaT.raP.

چکیده

روایات فقهى تغنَى در قرائت قرآن، به دو بخش اصلى، قابل تقسیم است: اول، روایاتى که برخى بر اساس آن‏ها هرگونه زیباسازى صوت با هر کیفیتى را در قرائت قرآن، موضوعاً و تخصصاً از موضوع حرمت شرعى غناء خارج مى‏کنند. این بخش، شامل پنج دسته روایت است. موضوع روایات این بخش، قرائت قرآن نیست; اما دلالت آن بر خروج تخصصى تغنى در قرائت قرآن از حکم حرمت غنا، مخدوش و ناتمام است. دوم، روایاتى که موضوع آن‏ها قرائت قرآن است. این بخش، هفت دسته روایت را در بر مى‏گیرد. دو دسته از این هفت دسته، با عموم حرمت غنا موافقند. یک دسته هم فقط ملاک برترى زیبایى صوت در قرائت قرآن را بیان مى‏کند. چهار دسته دیگر، به لحاظ دلالت و سند، براى تخصیص عمومات حرمت غنا ناکافى‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسى تحلیلى دسته‏بندى فقهى روایات تغنى در قرائت قرآن

1. مراد از ابى الحسن در نقل روایت براى نگارنده محرز نشد که آیا امام کاظم است یا امام رضا یا امام هادى)ع(; هر چند به لحاظ ذکر و جایگاه برقى در سند، بعید به نظر مى رسد امام کاظم)ع( مراد باشد. 2. روایات صوت حسن در مورد قرآن، در بخش دوم خواهد آمد. 3. سند روایت چنین است: تفسیر فرات الکوفى، فرات بن ابراهیم الکوفى، ص 413: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان الحسینى قال: حدثنا فرات بن ابراهیم الکوفى قال: حدثنا محمد بن على بن عمرو بن طریف ] أ: ظریف[ الحجرى قال: حدثنا عقبة بن مکرم الضبى قال: حدثنا أبو تراب عمرو ] ب، أ )خ ل(: عمر[ بن عبد الله بن هارون الطوسى الخراسانى قال: حدثنا أحمد بن عبد الله أبو على الهروى الشیبانى قال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین عن أبیه عن آبائه: عن على بن أبى طالب علیه السلام قال: ... . منابع و مآخذ: 1. نجفى، محمد حسن (1368)، جواهر الکلام، اسلامیه، تهران. 2. انصارى، شیخ مرتضى (1415ق. (، المکاسب، المؤتمر العالمى لذکرى الشیخ الانصارى، قم. 3. توحیدى، محمد على (1377)، مصباح الفقاهه، تقریرات درس آیه الله خوئى، مکتبه الداورى، قم. 4. مختارى، رضا; و محسن صادقى )به کوشش( (1378)، مجموعه غناء، موسیقى، قم، بوستان کتاب. 5. بحرانى، سید ماجد (1378)، ایقاظ النائمین و ایعاظ الجاهلین، مجموعه غناء، موسیقى. 6. سبزوارى، محمد باقر (1378)، رسالة فى تحریم الغناء، مجموعه غناء، موسیقى. 7. عاملى، على (1378)، تنبیه الغافلین و تذکیر العاقلین، مجموعه غناء، موسیقى. 8. میرلوحى، محمد هادى (1378)، اعلام الاحباء، مجموعه غناء، موسیقى. 9. گیلانى قمى، میرزا ابوالقاسم (1378)، رسالة فى تحقیق الغناء موضوعاً و حکماً، مجموعه غناء، موسیقى. 10. حسینى عاملى، محمد جواد (1419ق(، مفتاح الکرامه، جماعة المدرسین، قم. 11. کلینى، محمد بن یعقوب (1407ق(، الکافى، اسلامیه،  تهران، چاپ چهارم. 12. حر عاملى، محمد بن حسن (1409ق (، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت)ع(، قم. 13. فیض کاشانى، محسن (1401ق(، مفاتیح الشرایع، مجمع الذخائر الاسلامیه، قم. 1406)  - .14ق(، الوافى، کتابخانه امیر المؤمنین على)ع(، اصفهان. 15. سبزوارى، محمد باقر (1423ق(، کفایة الاحکام، جماعة المدرسین، قم. 16. صدوق، محمد بن على (1404ق(، من لا یحضره الفقیه، جماعة المدرسین، قم. 17. مجلسى، محمد باقر (1403ق(، بحار الأنوار، دار احیاء التراث العربى، بیروت. 18. کوفى، فرات بن ابراهیم (1410ق(، تفسیر فرات الکوفى، وزارت ارشاد، تهران. 19. بحرانى، سید هاشم (1413ق(، مدینة المعاجز، مؤسسة المعارف الاسلامیة، قم. 20. قمى، على بن ابراهیم (1387ق(، تفسیر القمى، تصحیح و تعلیق و تقدیم: السید طیب الموسوى الجزائرى، منشورات مکتبة الهدى، نجف. 21. علم الهدى، سید مرتضى (1325ق(، الأمالى، تصحیح و تعلیق السید محمد بدر الدین النعسانى الحلبى، منشورات مکتبة آیة الله العظمى المرعشى النجفى، قم. 22. طبرسى، فضل بن حسن (1415ق(، تفسیر مجمع البیان، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بیروت.