فهرست مقاله هاى سال دوازدهم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


شماره 43
 پیوند قرآن و سنت در افق سه نگاه/3
 احمد مبلغى
1. بررسى اجمالى نظریات سه گانه/5
الف. توضیح اجمالى نسبت به نظریه هاى سه گانه/5
نظریه تغییر/5
نظریه تفسیر/5
نظریه تفصیل/6
ب. وجوه اشتراک و افتراق بین نظریه هاى سه گانه/6
2. بررسى تفصیلى نظریات سه گانه/7
الف. نظریه تغییر/7
1. نظریه در ادبیات احناف/8
2. نظریه در ادبیات شاطبى بنیانگذار مقصدگرایى/8
ب. نظریه تفسیر
دیدگاه اول. فهم ناپذیرى مراد واقعى پاره اى از ظواهر/11
دیدگاه دوم. فهم ناپذیرى مرادهاى تمام ظواهر قرآن/13
ج. نظریه تفصیل/13

پاسدارى از نقش اجتهاد/18
 سید احمد حسینى خراسانى
1. احتیاط زدگى/21
پیامدها/22
سخنان بزرگان فقه/22
2. سهولت محورى/26
3. بى توجهى به پیامدها/34
4. محافظه کارى/36
5. حساسیت نقد و نوآورى/43

عناصر تعیین کننده در حل مسائل مستحدثه(1)/49
محمدتقى باقرزاده مشکى باف
پیش گفتار/49
الف. نقش دو عنصر زمان و مکان در حلّ مسائل مستحدثه/51
1. توجه به دو عنصر زمان و مکان در قرآن, حدیث و کلام فقها/51
2. گستره تأثیر زمان و مکان در اجتهاد/56
الف. تأثیر زمان و مکان در فهم از مفاد ادله احکام/57
ب. تأثیر زمان و مکان بر عناصر تشکیل دهنده قضایاى شرعیّه/61
تأثیر زمان و مکان در متعلقات/67
تأثیر زمان و مکان در احکام/69
تأثیر زمان و مکان در موضوعات/69
گونه هاى مختلف تغییر موضوع/69
نگاهى به گفتار فقیهان درباره گونه هاى مختلف تغییر موضوع/77
راه هاى کشف قیود موضوع/81
1. کشف قید از راه دلیل/81
2. کشف قید از راه انصراف اطلاقات/82
3. کشف قید از راه مناسبت حکم و موضوع (فهم و تفسیر اجتماعى نصوص)/91

 بازشناسى نهاد حریم(2)/107
عبدالله شفایى
مقدمه/107
1. حریم در املاک مجاور/108
2. حق حریم یا ملک بودن حریم/127
الف. دیدگاه مشهور/128
ب. دیدگاه غیر مشهور/133
تحلیل و بررسى/134
ج. دیدگاه اهل سنت/139
د. دیدگاه قانون مدنى/141
3. احکام حریم/144
الف. حکم تکلیفى حریم/144
ب. حکم وضعى حریم/146
4. حریم و حقوق عمومى/148
الف. ایجاد حریم/148
ب. توسعه و تضییق حریم/149
5. موضوعات نوپیداى حریم/152
حریم نیروى انتقال برق/155
حریم لوله انتقال گاز و نفت/155
حریم دریا/156
حریم رودخانه/156
حریم بزرگراه/157
حریم راه آهن/157
حریم شهرها/158
حریم آثار تاریخى/158
6. نتیجه گیرى/159

مکتب اصولى امام خمینى(3) امام خمینى و منابع علم اصول/161
احمد مبلغى
یکم: بهره گیرى گسترده و برنامه ریزى شده از منابع آن/161
دو: منبع شناسى مباحث جدید پیشنهاد شده براى گنجانده شدن در اصول/162

نگاهى به تلاشها و راه حلها براى رفع مشکل رؤیت هلال/168
رضا مختارى
تلاشها/168
الف) تلاشهاى فردى/168
ب) تلاشهاى جمعى/181
راه حلها/187
الف) راه حل علمى/189
1. اشتراط یا عدم اشتراط اتحاد آفاق/189
2. اعتبار یا عدم اعتبار رؤیت با چشم مسلّح/190
3. اعتبار یا عدم اعتبار قول هیوى/190
4. اعتبار یا عدم اعتبار بیّنه/190
ب) راه حل عملى/196

(فقه مقارن) جایگاه فقه اسلامى در صحنه بین الملل و درخشش فقه اهل بیت در قوانین مدنى کشورهاى اسلامى/202
عبدالکریم بى آزار شیرازى
تعریف علم الخلاف/202
هدف علم الخلاف/203
تاریخ پیدایش علم الخلاف/203
مهم ترین کتاب هاى خلاف/204
جدایى مذاهب فقهى از یکدیگر/205
نتیجه جدایى مذاهب فقهى/205
احیاى فقه مقارن و تقریبى/206
ثمرات فقه مقارن و تقریبى/208
1. آزادسازى شریعت اسلامى از انحصار و انجماد/208
2. درخشش فقه اسلامى در صحنه بین المللى/209
استفاده غرب از قوانین اسلامى/210
نمونه هایى از بخشش فقه اسلامى به اروپا/210
1. عقد غایبین/211
2. ایجاب ملزم/211
3. اراده ظاهرى و اراده باطنى/212
4. شبه عقد/213
5. اصل حاکمیت قراردادها/214
6. نظریه تملیکى بودن عقود/214
7. قاعده تلف بیع قبل از قبض بر عهده بایع/214
3. درخشش فقه عترت در الازهر/215
4. صدور فتوایى تاریخى مبنى بر جواز پیروى از مذهب شیعه/216
5. درخشش فقه عترت, در قوانین مدنى کشورهاى اسلامى/217
1. از عدم وجوب التزام تا وجوب التزام به شرط ضمن عقد/217
2. جواز استرداد هبه/218
3. قانون رضاع از یک قطره به پانزده بار/219
4. از طلاق معلق به منجز/220
5. از سه طلاق به یک طلاق/220
6. از اعتبار تا بى اعتبارى طلاق مست/222
7. از اعتبار تا بى اعتبارى طلاق مکره/222
8. از عدم لزوم تا لزوم دور شاهد براى طلاق/223
9. از طلاق باین به طلاق رجعى/224
10. نحوه مراجعت در طلاق رجعى/224
11. از سقوط تا عدم سقوط مهریه و نفقه در خلع/225
12. خلع زن بیمار در مرض موت/225
13. از ابعد الأجلین به عده طلاق/226
14. حداکثر باردارى از دو سال به نه ماه/226
15. از اعتبار تا بى اعتبارى وصیت مست/227
16. از عدم جواز تا جواز وصیت براى وارث/227
17. از عدم صحت تا صحت وصیت براى جماعت/228
18. از عدم صحت تا صحت وصیت به منفعت/228
19. ارث دختران تنها/229
20. توسعه وقت رمى جمرات/230
نتیجه گیرى کلى/231

- شماره 44
شبیه سازى انسانى از دیدگاه شیعه; بررسى چهار دیدگاه/3
 سید حسن اسلامى
مفهوم و فرایند شبیه سازى /3
قسمت اول: گزارش دیدگاه شیعه/8
الف) جواز مطلق/9
ب) جواز محدود/13
ج) حرمت ثانوى/14
د) حرمت اولى/21
بررسى دیدگاه ها/25
الف) بررسى حکم حرمت اولى/25
دلیل اول. دلیل تغییر خلق الله/25
پاسخ دلیل اول/26
دلیل دوم. دلیل عدم مالکیت بر جسد/33
بررسى و تحلیل دلیل دوم/33
ب) بررسى حکم حرمت ثانوى/41
تحلیل دلایل آقاى مکارم شیرازى/41
1. مسائل اخلاقى/41
تحلیل دلیل/42
2. مسائل حقوقى/45
تحلیل دلیل/46
3. مسائل اجتماعى/60
بررسى و تحلیل دلیل سوم/61
ج) بررسى حکم جواز محدود/63
د) بررسى نظریه جواز مطلق/64

نگاهى به حقوق عابر پیاده و راننده در فقه و حقوق/67
 محمدحسین واثقى راد
مقدمه/67
الف) نگاه حقوقى/68
خاستگاه اساسى مسئولیت پذیرى/69
مسئولیت هاى مدنى و کیفرى/69
مسئولیت مدنى دارنده/70
1. فرض تقصیر/71
2. کوتاهى در حفاظت/71
3. مسئولیت نوعى مبتنى بر ایجاد خطر/71
معافیت دارنده/72
مسئولیت مدنى دارنده در قوانین ایران/72
مبناى مسئولیت مدنى دارنده/74
مسئولیت کیفرى راننده/75
عوامل پیدایش حادثه/76
1. تقصیر راننده/76
2. نقص فنى وسیله نقلیه/76
3. نقص کمى و کیفى جاده و خیابان/76
4. عوامل قهرى و طبیعى/77
حقوق رانندگان/77
ب) نگاه فقهى/86
ییک. روایات/86
دوم. فتواى فقها/93
مسئولیت متصدى وسیله نقلیه/93
اول. آن جا که راکب مى تواند مرکب خویش را کنترل و مرکب او بر عابر پیاده صدمه وارد کند/93
دوم. مسئولیت عابر پیاده و سواره/98
سوم. برخورد در حال حرکت/102
چهار. ایجاد سبب به وسیله شخص ثالث/104
مبانى روایات و فتوا/107
تشابه و مطابقت/110
نتیجه/112
مسئولیت اخلاقى و معنوى و عاطفى/114
مسئولیت شهردارى, وزارت راه و مأموران راهنمایى/118

عناصر تعیین کننده در حل مسائل مستحدثه(2)/120
محمدتقى باقرزاده مشکى باف
اشاره/120
ب) قاعده اهداف کلى شریعت/120
1. تعیین گستره کاربرد قاعده اهداف کلى شریعت/121
2. بررسى آرا و فتاواى فقیهان درباره قاعده اهداف کلى شریعت/122
ییک. امام خمینى(ره)/122
دو. شهید محمدباقر صدر/132
سه. استاد محمدجواد مغنیه/135
ج) عناوین ثانویه/142
1. تعریف عناوین ثانویه/143
حکم واقعى اولى/145
حکم واقعى ثانوى/145
تفاوت احکام اولى با احکام ثانوى/146
2. عناوین ثانویه/147
الف) ضرورت و اضطرار/147
ب) ضرر/149
ج) عسر و حرج/150
د) اهم و مهم/150
هـ) مقدمه واجب و مقدمه حرام/151
و) حفظ نظام/152
3. نقش عناوین ثانویه در حل مسائل مستحدثه/152
د) عنصر مصلحت/155
1. تعریف مصلحت/158
2. جایگاه عنصر مصلحت در فقه شیعه/160
3. تعیین گستره کاربرد (مصلحت) در احکام شریعت/172
4. تعیین گستره کاربرد (مصلحت) در احکام حکومتى/174

مباحث رؤیت هلال در گزارشى از مجموعه (رؤیت هلال)/179
رضا مختارى
الف) عدد رؤیت/181
ب) رؤیت هلال پیش از زوال/186
ج) حکم حاکم/189
د) لیلةالقدر/190
هـ) اشتراط یا عدم اشتراط اتحاد آفاق/191
و) قلمرو حجیّت بیّنه در رؤیت هلال/191
u گزارش تحقیق (قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى, آسیب ها و بایسته ها)/214
u ابراهیم شفیعى سروستانى
اشاره/214
ساختار تحقیق/218
1. قانون گذارى در نظام اسلامى; از تصور تا واقعیت/218
1ـ1. مفاهیم و کلیات/218
2ـ1. سیر تحوّل اندیشه قانون گذارى براساس احکام اسلام/219
3ـ1. آسیب ها و چالش هاى قانون گذارى در نظام اسلامى/220
4ـ1. راه کارهاى توانمندسازى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى/222
2. گفتگوهاى علمى/223
1ـ2. درآمدى بر مسئله شناسى/223
ییک. تبیین اصول, مبانى و قواعد قانون گذارى/224
دو. تبیین مهم ترین مسائل و مشکلات نظام جمهورى اسلامى در حوزه قانونگذارى/225
سه. تبیین مبانى نظرى قانون گذارى مبتنى بر فقه/227
2ـ2. مبانى نظرى در نظام اسلامى/230
3ـ2. مسائل و مشکلات قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى/230

مأخذشناسى شبیه سازى در جهان عرب/232
سید مصطفى مطبعه چى اصفهانى
الف) کتابها/233
ب) مقالات/237
ج) کنفرانس ها/239

درنگى در مالکیت معنوى, نگاهى به کتاب (حقوق الأختراع والتألیف فى الفقه الأسلامى)/241
سید مصطفى مطبعه چى اصفهانى
حقوق الأختراع والتألیف فى الفقه الأسلامى/243

- شماره 45
فقه سیاسى/3
احمد مبلغى
جایگاه و میزان اهمیت فقه سیاسى/4
1.برخوردارى از قلمروى گسترده/4
2. پر تحرک و متعطف بودن/4
3. تأثیرگذار بودن بر پدیده ها و نهادها/5
ظرفیت هاى نهفته در نظام سیاسى/5
فقه سیاسى در وضعیت کنونى/6
حوزه هاى فقه پژوهى سیاسى/6
الف) مطالعات درون فقهى/6
1. نظریه هاى فقهى/6
2. مسائل فقه سیاسى/7
1. موضوعات دست اول و کلیدى فقه سیاسى/8
2. قوانین, مقررات و دستورات متأثر از شرایط سیاسى/8
3. احکام چند ضلعى/8
ب) مطالعات برون فقهى (فلسفه فقه سیاسى) / 8

راهبردها و موانع پیشرفت نظام آموزشى و پژوهشى حوزه/11
آیت الله محمدابراهیم جنّاتى
درآمد/11
یکم. اهمیت تعلیم و تعلم/11
دوم. انتخاب علم مفید/13
سوم. عمل طبق علم/13
چهارم. لزوم شناخت عوامل پیشرفت علم و موانع آن/15
ششم. هماهنگى بین رویدادها و مبانى اجتهادى/16
هفتم. پیمودن راه اجتهاد به گونه یکسان/16
نکته/20
عوامل و موانع پیشرفت نظام آموزش حوزه علمیه/22
الف) عوامل پیشرفت نظام آموزشى/23
1. تنظیم نظام آموزشى مطابق شرایط زمان/23
شیوه هاى آموزشى حوزه/23
نقد شیوه هاى آموزشى/24
نادرست بودن نظر اول/24
ناتمام بودن نظر دوم/25
ناتمام بودن نظر سوم/25
تمام بودن نظر چهارم/26
مرکزى براى برنامه هاى آموزشى/26
نکته/27
2. رعایت شرایط لازم در تدوین متون درسى و پژوهشى/28
شرایط تغییر متون آموزشى /31
3. طرح تغییر مواد و متون درسى/32
ضرورت حذف مباحث غیر ضرور/32
الف) موضوع علم/32
1. تعریف موضوع علم/35
2. موضوعات علوم/35
3. تعریف عرض/35
4. عوارض/35
5. اقسام عرض ذاتى/36
6. اقسام واسطه/38
7. علت عدول آخوند خراسانى از نظر مشهور/38
8. انگیزه و علت طرح تصویر موضوع براى علم اصول/39
9. لازم نبودن تصویر موضوع براى علم اصول/39
ب) شرط متأخر/40
تنقیح و تلخیص برخى مباحث علم اصول/43
تنظیم و تبویب مباحث علم اصول/44
1. مسئله اجماع/44
2. مسئله استصحاب/45
نمونه اى از تنظیم مباحث فقهى/46
شرایط تدوین متون/48
چند نکته/51
4. استاد ماهر/53
شرایط گزینش استاد/54
ویژگیهاى استاد مطلوب/55
5. هم اندیشى و تبادل نظر/60
6. همایش هاى علمى و کاربردى/60
7. تشکیل همایش هاى علمى و بحثى براى دانشجویان/61
8. برگزارى آزمون/61
9. تهیه تز و ارائه دانشنامه/61
10. تخصصى شدن رشته هاى علمى حوزوى/62
11. مدیریت صحیح و واجد شرایط/62
شرایط لازم براى اداره/64
شرایط مدیر/65
ب) شناخت موانع پیشرفت فقه و فقاهت/67
1. موانع بیرونى/67
2. موانع درونى/69
جمع بندى/70

شبیه سازى انسانى از دیدگاه فقه اهل سنت/71
سید حسن اسلامى
1. دلایل حرمت شبیه سازى انسانى/73
یک. لزوم تولیدمثل جنسى/74
دو. اختلاط انساب/75
سه. ابهام در روابط خویشاوندى/77
چهار. نبود پدر در موارد خاص/81
پنج. ابهام در نفقه و ارث/81
شش. از بین رفتن نهاد ازدواج و نابودى خانواده/82
هفت. از بین رفتن مفهوم مادرى/82
هشت. امکان شکل گیرى روابط نامشروع/84
نُه. گسترش و ترویج همجنس گرایى/84
ده. سوءاستفاده مجرمان/87
2. بررسى دلائل حرمت شبیه سازى /88
ییک. بررسى لزوم تولیدمثل جنسى/88
دو. بررسى دلیل اختلاط انساب/91
سه. بررسى دلیل ابهام در روابط خویشاوندى/92
چهار. بررسى دلیل نبود پدر در موارد خاص/102
پنج. بررسى دلیل ابهام در نفقه و ارث/104
شش. بررسى دلیل نابودى نهاد ازدواج و خانواده/104
هفت. بررسى دلیل نابودى مفهوم مادرى/115
هشت. بررسى دلیل امکان شکل گیرى روابط نامشروع/120
نُه. بررسى دلیل گسترش همجنس گرایى/123
ده. بررسى دلیل سوءاستفاده مجرمان/125
تأملى در مستندات فقهى/129
یک. قیاس/129
الف) استناد به قاعده/129
ب) ارکان و شرایط قیاس/131
ج) نقد کاربرد قاعده/134
دو. سدّ ذرائع/136
الف) استناد به قاعده/136
ب) حجیّت و مفاد قاعده/138
ج) نقد قاعده/140
سه. قاعده درء مفاسد/143
الف) استناد به قاعده/143
ب) مفاد قاعده/144
ج) نقد قاعده/144

مکتب اصولى امام خمینى(ره) مبانى کلامى اصول و بهره گیرى از آن در نگاه و روش امام خمینى(ره)/149
احمد مبلغى
نکات کلى/149
زمینه هاى مطالعه در مبانى کلامى امام در اصول/152
زمینه اول: تکیه بر اعتقادات کلامى/152
1. حوزه شارع شناسى/152
الف) صفات خداوند/152
ب) انحصار حق تشریع به خداوند/155
2. حوزه آخرت شناسى/156
الف) آخرت ترسى/156
ب) آخرت شناسى/157
اول. مرتبه (جنّة الاعمال و جحیمها)/158
دوم. مرتبه (جنّة الصفات و جحیمها)/158
سوم. مرتبه (جنّة الذات و نارها)/158
3. حوزه امامت/159
4. مبانى مربوط به وحى/161
کیفیت شکل گیرى و نزول وحى/161
زمینه دوم. نقد اندیشه ها بر پایه مبناهاى کلامى خاص/167
شکل هاى نقد اصولى در مبانى کلامى/167
نقد اصل مبناى کلامى/168
نقد قرائت از مبناى کلامى/169
زمینه سوم. دقیق بودن بهره گیرى امام از مبانى کلامى/170
1. موضوع حکم/172
2 حق تفسیر و تحلیل و تشریع/173

نگاهى به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه/175
عباسعلى حیدرى
عاقله در لغت و اصطلاح/177
عاقله چه کسانى اند؟/178
الف) عصبه جانى/178
ب) ورثه جانى/179
ج) ورثه صاحب فرض/181
ضمان عاقله در قانون/183
ضمان عاقله از نگاه فقها/184
دیدگاه نخست/184
سخن پایانى/205

معرفى کتاب: تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا/206
 قدرت الله انصارى
الف) ویژگى ها/208
ب) محتواى کتاب/209

 گزارش یک تحقیق: نظریه حق الطاعه/213
رضا اسلامى
جایگاه نظریه حق الطاعه/213
تفاوت نگاه شهید صدر با مشهور/213
اهمیت جوانب بحث/214
نقش شهید صدر در ریشه یابى اشتباه/214
ضرورت نقد صحیح آراى شهید/215
مباحث کتاب/215
بخش اول/215
دیدگاه علامه طباطبایى/216
بخش دوم/217
نتیجه بحث از پیشینه برائت عقلى/217
بخش سوم/217
دلایل برائت عقلى/217
بخش چهارم/219
دلایل احتیاط عقلى/219
بخش پنجم/220
چهارده اشکال بر حق الطاعه/220
دو اشکال پر دامنه/220
منشأ اشکالات/223

گام هاى مبارک در مرجع نگارى هاى دانش اصول فقه/224
سید مصطفى مطبعه چى اصفهانى
اولین پیشگام/225
اصطلاح نامه ها و فرهنگ نامه ها/230
منابع فارسى/231
منابع عربى/232

 تازه هاى نشر در جهان عرب/236
سید مصطفى مطبعه چى اصفهانى
1. قضیة المسنین الکبار المعاصرة واحکامهم الخاصه فى الفقه الاسلامى; دراسة فقهیه مقارنه/236
2. العلامه جمال الدین بن المطهر الحلّى بین علم الاصول و علم الکلام/240
3. المتهم معاملته و حقوقه فى الفقه الاسلامى/241
4. المدخل الى الشریعة والفقه الاسلامى مع أسئلة و تمارین للمناقشة/244
5. قضایا فقهیه معاصرة: تأجیر الارحام, اتطع شرعاً و قانوناً, زواج المتعه, الزواج بنیة الطلاق/245
6. سنوات المقارضه واحکامها فى الفقه الاسلامى دراسة مقارنه تطبیقیة/246
7. قضاء القاضى لعلمه فى الفقه الاسلامى/247

- شماره 46
ما و پدیده هاى نو / 3
محمد حسن نجفى
مسئله شبیه سازى / 6
یادآورى / 7

گفت و گو با آیت اللّه مؤمن / 8
گفت و گو با آیت الله جناتى / 15
گفت و گو با آیت اللّه معرفت / 26
پرسش و پاسخ از محضر استاد آیت اللّه عزالدین زنجانى / 32
شبیه سازى از نگاه آیت الله سید محمدحسین فضل الله / 36

شبیه سازى / 40
حضرت آیت الله محمد مؤمن
بخش نخست: انواع و احکام / 40
اقسام شبیه سازى / 44
1. شبیه سازى عضو / 44
2. همسان طلبى / 45
3. شبیه سازى با سلول تخمک لقاح نیافته / 46
انسان چگونه شبیه سازى مى شود؟ / 47
ابزار کار / 48
شیوه کار / 48
حکم شبیه سازى سه گانه / 50
نقد و بررسى اشکال هاى شبیه سازى / 53
اشکال هایى بر نوع نخست شبیه سازى سنّتى / 66
اشکال هایى بر همسان طلبى / 77
حکم آنچه از شبیه سازى به دست مى آید / 81
1. شبیه سازى سنّتى / 81
2. همسان طلبى / 86
بخش دوم: پرسش ها و پاسخ ها درباره شبیه سازى / 97

بررسى فقهى شبیه سازى درمانى / 137
احمد مبلغى
محور اول: موضوع شناسى شبیه سازى درمانى / 137
مرحله اول: انتقال هسته سلولى / 137
مرحله دوم: تحریک تخمک حاوى هسته سلول جسمى / 137
مرحله سوم: بیرون آوردن توده سلولى داخلى رویان / 138
محور دوم: حکم شناسى شبیه سازى درمانى / 138
اول: بررسى حکم حرمت نابودسازى رویان از باب قتل / 140
بررسى فرض پنجم / 142
دوم: برررسى حرمت نابودسازى رویان از باب توسعه در موضوع قتل / 144
سوم: بررسى حرمت نابودسازى روایات از باب قتل با یک مفهوم مخترع شرعى / 145
چهارم: بررسى حرمت شبیه سازى درمانى از باب منع از نابودسازى / 147
بررسى سه فرض / 148

مأخذشناسى (شبیه سازى) از منظر فقه, حقوق و اخلاق / 150
سید مصطفى مطبعه چى اصفهانى
تمهید / 151
یک. مقالات مطبوعاتى عمومى / 152
دو. جلسات و محافل بحث / 153
سه. پرداختن ضمنى به این مسئله در همایش ها / 154
چهار. استفتاهاى مختلف / 156
پنج. تک نگارهاى تخصصى / 157
پاره اول: منابع و مآخذ فارسى / 158
کتاب ها / 158
مقالات فارسى / 174
جدول تفکیکى دیدگاه ادیان ابراهیمى در باب شبیه سازى / 185
پاره دوم: منابع و مآخذ عربى / 187
کتاب هاى عربى / 187
مقالات عربى / 212

شبیه سازى در اینترنت / 219
على زاهدپو