معرفى کتاب مأخذشناسى حقوق جزا و جرم شناسى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


چنانچه مطالعه و پژوهش در زمینه ى حقوق جزا و جرم شناسى با شناخت و احاطه ى
کافى نسبت به تاریخ این علم و بررسى سیر تحول موضوعات و مسائل مختلف مطرح
در آن از یک سو, و درک عمیق و همه جانبه ى وضعیت کنونى آن همراه نباشد, راه
به جایى نبرده, نمى تواند جامعه را در دستیابى به راه کارهاى حل مسائل و
مشکلات کنونى و ترسیم نیازها و مقتضیات جامعه ى آینده یارى کند.

بدون تردید یکى از بهترین راه هاى دسترسى به این شناخت و درک, مجموعه هاى
مأخذشناسى و فهرست نگارى است. از این رو, کتاب (مأخذشناسى حقوق جزا و جرم
شناسى) را مى توان گامى ارزشمند در زمینه ى روزآمد کردن مطالعات مرتبط با
این حوزه, و توانمند ساختن آن براى پاسخگویى به نیازهاى آینده به شمار مى
رود.

مهمترین برجستگى هاى اثر یاد شده را مى توان اینگونه برشمرد:

1. تخصصى بودن: همه فهرستهاى مقالات حقوقى که تاکنون تهیه, تدوین و انتشار
یافته, به صورت کلى, عمومى و در گرایشهاى مختلف حقوقى بوده است. اما اثر
حاضر به طور خاص به موضوعات و مسائل حقوق جزا و جرم شناسى پرداخته است;

2. تقسیم و ترتیب منطقى و علمى موضوعات: موضوعات و عناوین کتاب ها و مقالات
مذکور در این اثر, به گونه اى که در حقوق جزا و جرم شناسى عنوان و بحث مى
شوند, دسته بندى و تدوین شده اند, از طرف دیگر, در این کتاب سعى شده,
عناوین کلى به موضوعات ریزتر و فرعى تر تقسیم شود تا بتوان از آن فایده هاى
گوناگون برد;

3. شمول زبانى و زمانى: در این اثر سعى شده از کتابها و مقالات فارسى و
عربى انتشار یافته و قابل دسترسى از سالهاى اولیه تدوین قانون مجازات عمومى
تاکنون استفاده شود و فقط به کتابها و مقالات منتشره به زبان فارسى و در
زمان خاص محدود نشده است.

این کتاب نیز براساس روش ها و شیوه هاى استاندارد متداول در تهیه مأخذشناسى
ها تدوین شده, مقالات و کتاب ها در بخش ها و فصول مختلفى دسته بندى و
معرفى شده اند.

مطالب این کتاب به چهار بخش عمده تقسیم شده است:

1. حقوق جزاى عرفى: شامل فصول جزاى عمومى, جزاى اختصاصى; آیین دادرسى کیفرى; آیین دادرسى و کیفر ارتش; حقوق بین الملل جزایى;

2. حقوق جزاى اسلامى: جزاى عمومى; جزاى اختصاصى و آیین دادرسى کیفرى;

3.جرم شناسى: در هفت فصل جرم شناسى; سیاست جنایى; جامعه شناسى جنایى; روان شناسى جنایى; روان پزشکى جنایى; جرم یابى و کیفرشناسى;

4. حقوق سایر کشورها: با عنوان جزاى عمومى; جزاى اختصاصى; آیین دادرسى کیفرى; جرم شناسى.

هر یک از فصل بخش هاى این کتاب به تناسب به ابواب مختلفى تقسیم شده که در
هر باب, آثار نوشته شده در زیر مجموعه هاى موضوع اصلى بخش معرفى شده است.