دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. قرآن و مبانی فقهی امنیت شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1396

طیبه بلوردی؛ محمد صادق علمی؛ محمد حسن حائری


2. تبیین دیدگاه‌های انتقادی امام خمینی در استفاده از روش‌ فلسفی در علم اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مصطفی همدانی


3. نگرشی تاریخی- تحلیلی به‌ مرجّحیت مخالفت با عامّه در متون فقه امامیه و تأمّلاتی در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

عطیه علیزاده نوری؛ محمّدتقی فخلعی؛ حسین صابری


4. سیر تحول حمل بر تقیه در فقه از دوره‎ی شیخ طوسی تا دوره‎ی مقدس اردبیلی: تحول از طریقیت به موضوعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

سید محمد کاظم مددی الموسوی


5. تاثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

اسماعیل آقابابائی بنی


6. بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضائات معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

امین کرباسی زاده


7. دخالت حاکم در تولیت و نظارت بر موقوفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مسعود امامی


8. پژوهشی در حجیّت ذاتی قطع در علم اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محمدعلی اسماعیلی


9. ماهیت مفهوم از دیدگاه آیةالله بروجردی(ره) (رهیافتی از یک دیدگاه اصول فقهی به نظریه افعال گفتاری در فلسفه زبان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

سیف الله صرامی


10. نقدی بر مقاله «تأملی در مبنای حکومتی آیةالله بروجردی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

سید سجاد ایزدهی


11. بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیت‏های اطلاعاتی-امنیتی در چارچوب اصول و قواعد فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مرتضی سلیمانی؛ یاسر سلیمانی


12. بررسی حکم شرعی جمع‌آوری اطلاعات توسط حکومت در حوزه حریم خصوصی اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

حسنعلی علی اکبریان


13. حدود اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مهدی درگاهی


14. ماهیت تقاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

علی اصغر افشاری؛ سید مهدی حسینی بیان


15. نظریه اعتبار خبر واحد در دماء در ترازوی نقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محسن حاجی زاده؛ عابدین مومنی


16. تقاص در اموال دولتی و عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

سید ضیاء مرتضوی


17. عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

ابوالقاسم علیدوست


18. درنگی در انتقال خون آلوده از منظر فقه جزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

حسین ناصری مقدم؛ هاجر رضایی


19. شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محمد علی خادمی کوشا


20. حرمت غیبت مخالف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محمد زروندی رحمانی


21. تبیین و بررسی فقهی تجسس در فعالیت‏های اطلاعاتی-امنیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مرتضی سلیمانی؛ یاسر سلیمانی


22. مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

اسماعیل آقابابائی بنی


23. نقد ادله مخالف ضمان و مسئولیت مدنی دولت در اقدامات زیانبار کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

سید ضیاء مرتضوی


24. شمول ادله حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان و حکم وعده دروغ به همسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مصطفی همدانی


25. نگاهی نو به ماهیت ضمان در پرتو مفهوم و هدف از تشریع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محمد صالحی مازندرانی


26. تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیةالله بروجردی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

سیف الله صرامی


27. زنان و زیارت قبور از منظر فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مهدی درگاهی


28. پژوهشی در «دیدگاههای مطرح در مورد غیبت مخالف»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

سید جعفر صادقی فدکی؛ علی اکبر احمدپور


29. نگرشی نو در مفاد قاعده نفی سبیل و نسبت سنجی آن، با اصل عدالت در روابط بین المللی..

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محسن احمدوند؛ محمد تقی قبولی؛ محمد تقی فخلعی


30. بررسی مدعای تاثر فقهاء امامیه از متصوفه اهل سنت در مساله غناء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

حمید ایماندار؛ احسان علی اکبری بابوکانی


31. طرح دادخواست علیه دولت و حاکم اسلامی و شرط صلاحیت رسیدگی به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

سید ضیاء مرتضوی


32. بازنمودِ علم فقه، از نگاهِ اصطلاح شناخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محمد هادی یعقوب نژاد


33. کاربرد قاعده درء در جرایم غیر حدی (نقدی بر ماده 120 قانون مجازات اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

اسماعیل آقابابائی بنی


34. خمس منافع شرکتها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

سیدمحسن طباطبایی


35. ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات ارزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

میثم خزائی؛ طه زرگریان؛ محمدحسن حاجی محمره


36. قرینه مناسبت حکم و موضوع و کارائی آن در استنباط احکام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

رضا اسفندیاری (اسلامی)


37. گستره ی شرط انتفاء ابوت در ثبوت قصاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محمد جعفر صادق پور؛ عبدالعلی توجهی


38. نقد فقهی بر ماده (665) قانون مجازات اسلامی پیرامون دیه بیضه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

روح الله اکرمی


39. بررسی فقهی تعلم احکام مورد نیاز بر کودکان مراهق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مصطفی همدانی


40. بررسی فقهی مقابله به مثل از طریق حرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

سید محمد جواد سیادتی


41. قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مهدی فیروزی


42. بازجُستی بدل حیلولـه؛به مثابـه‌ی رافع اختـلال در رابطه‌ی مالک و اموال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

اردوان ارژنگ؛ قباد محمدی شیخی


43. بررسی فقهی قاعده «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

احمدعلی یوسفی


44. امکان سنجی فقهی گذار از مجازات های بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

رحیم نوبهار


45. انتفاء قصاص در تکرار و اعتیاد به جرم فرزندکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

محمد جعفر صادق پور؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ یوسف فاطمی نیا


46. واکاوی کیفیت استدلال فقیهان به قواعد عقلی در فرایند استنباط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

راضیه سادات هاشمی علیا


47. مفهوم شناسی نَکَره در اصول فقه و کاربستِ فقهی آن؛

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

حسین قربانی؛ سید کاظم مصطفوی


48. تبدیل ناپذیری حدود (مجازات بدنی معیّن) در اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

محمد علی خادمی کوشا


49. نقش بازشناسی حقیقت حکم شرعی در مسئله ضد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1397

بلال شاکری


50. نافله شب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1397

محمد زروندی رحمانی


51. باز پژوهی ماهیت جرم ساب النبی در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1397

حسین حاجی حسینی؛ مجید قورچی بیگی


52. بررسی فقهی علت عدم جواز تغییر وقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1397

سید تقی واردی


53. حق حریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1397

رویا صارمی جویباری


54. امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1397

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری


55. علل ترجیح نمایه‌ موضوعی با رویکرد ترکیبی در بازنمایی موضوعات فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

سید تقی واردی


56. ضمان انسان حر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

محمد زروندی رحمانی


57. تعارض استصحاب وقاعده درء در فقه جزا و قانون مجازات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

رضا الهامی؛ سید سجاد محمدی؛ کمال آقاپور


58. نقد و بررسی دلالتِ روایتِ «فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً...» بر قاعده ی عدم ضمان امین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

علی نصرتی


59. تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

محمد علی خادمی کوشا


60. ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

حسین حسن زاده


61. اجرای علنی حدود از نظر فقه و قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

اسماعیل آقابابائی بنی


62. نقش شئون معصوم در تعیین موضوع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید محمد رضی آصف آگاه


63. تناسب احکام با طبیعت و فطرت مبنایی برای عدالت در حقوق خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

مهدی فیروزی؛ زهرا عظیمی


64. بررسی مفهوم هتک حرز در سرقتهای اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید محسن رضوی اصل؛ احمد مرادخانی


65. «بهره گیری از مقاصد شریعت در تشخیص أهم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان؛ محمد تقی فخلعی


66. نقش‌یابی عدالت در اجتهاد فقهی در پرتو بررسی چالش حکمت‌انگاری عدالت در خطابات قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

علی الهی خراسانی؛ حمیدرضا تمدن


67. نسبت قاعده عدالت با سایر قواعد فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید محمود طباطبائی


68. ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

مهدی مردانی


69. روش شناسی تحلیل لغت در فرآیند استنباط فقهی (الگوریتم دست یابی به معنای مفرداتِ ادله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

حمید واسطی


70. پژوهشی در حکم فقهی فیلتر (صفحات وب، تلویزیون‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمدمهدی محب الرحمان؛ محمد علی محب الرحمان؛ سیف الله صرامی


71. بررسی فقهی مشروعیت بیع گزاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

راضیه امینی


72. بررسی فقهی حکم ساختن بنای بلند تر از کعبه در اطراف آن.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

مهدی عبدی؛ رضا عندلیبی


73. دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

ابوالقاسم علیدوست


74. نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

حسنعلی علی اکبریان؛ حسنعلی علی‌اکبریان


75. بررسی اعتبار قاعده عدالت در موارد منصوص و غیر منصوص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سیف الله صرامی


76. الگوی ارتباطی «سلامْ‌‌آغاز» در ارتباط میان‌فرهنگی با غیرمسلمانان از منظر فقهی با تاکید بر فقه القرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

مصطفی همدانی


77. بررسی سیر تاریخی شکل‎گیری فروع جدید در فقه متقدم شیعه: بررسی تحولات مسئله ی تمکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید محمد کاظم مددی الموسوی


78. جُستاری در کفایت اسلام یکی از والدینِ مرتد فطری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید مصطفی طباطبایی؛ حسن علیدادی سلیمانی


79. تأملی در حکم تبدیل نیت تمتع به افراد در بانوان حج گزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

مهدی ساجدی


80. بازخوانی تمایزات قاعده فقهی و قاعده اصولی در اصول امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمدعلی اسماعیلی


81. لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 283 قانون مجازات اسلامی1392)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

نصر الله محبوبی؛ یوسف فاطمی نیا؛ طه زرگریان


82. تبیین عقلانی و عقلائی امر به معروف ونهی ازمنکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

الهام مغزی نجف آبادی؛ سعید نظری توکلی


83. تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمن عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

جعفر نظام الملکی؛ محمد صالحی مازندرانی


84. ضرورت برگشت قاون به فقه در جرم ترک نفقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

اسماعیل آقابابائی بنی


85. بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست‌گذاری و تجویز در اقتصاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمدجواد قاسمی اصل


86. بررسی فقهی و حقوقی مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

عارف بشیری؛ محمد محسنی دهکلانی


87. نگرشی نو بر حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمدرضا کیخا؛ سمیه نوری؛ سید حسین آل طاها


88. بررسی اشکالات وارده بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر و پاسخ به آنها از منظر فقه شیعه و عامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید محمود موسوی


89. نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم‌گرایانه با اصل کیفیت قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد جعفر صادق پور؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ حامد رهدارپور


90. مسئولیت مدنی سقط درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

رضا پورصدقی؛ حسنعلی علی‌اکبریان


91. باز پژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ حسن پورلطف اله


92. خوف خیانت در مهادنه از جانب دشمن با رویکرد فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی


93. جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیرتأدیه در نظام بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید امراله حسینی


94. پارادایمی نوین در ساختارشناسی فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد هادی یعقوب نژاد


95. بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد جواد دانیالی؛ حسن دوست محمدی


96. شهادت به ملکیت با استناد به اماره ید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید احمد میر حسینی نیری؛ محمد ادیبی مهر؛ سید هادی هاشمی مجد


97. تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد علی خادمی کوشا


98. تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

علیرضا فجری


99. ولی اذن در درمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

رضا پورصدقی؛ محمد علی خادمی کوشا


100. ملاحظاتی بر مقالۀ: آرمان‌گرایی و واقع‌نگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

سیدصادق حسینی تاشی


101. تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان‌های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فناوری‌های نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

شهریار کاظمی آذر؛ احمدرضا عظیم نسب راینی؛ منصور امینی


102. نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقهاء در تحقق قتل عمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ مصطفی بخرد


103. تاملی فقهی در امکان معافیت مادراز حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

عبداله بهمن پوری؛ ناصر عاشوری؛ محمد باقر عامری نیا


104. بازخوانی ویژگیها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی (2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

حجت الله بیات


105. اجتهاد و افتاء شورایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

سید جواد ورعی


106. «رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

محسن ملک افضلی اردکانی


107. «تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تاکید بر فتاوی برخی فقهای معاصر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

محمدعلی محب الرحمان؛ محمدمهدی محب الرحمان


108. به پاخاستن در مقابل دیگران از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

مصطفی همدانی


109. بررسی فقهی پدیدۀ شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزائی؛ نادر مختاری افراکتی


110. تحلیل و بررسی موارد نقض قاعده وزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

علیرضا فرحناک


111. کاوشی نو در متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

حجت الله بیات


112. بازپژوهی شرط تساوی محل در قصاص عضو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

عباس کلانتری خلیل آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ مریم رحیمی داربید


113. بررسی قاعده فقهی حرمت تغریر جاهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

اکبر محمودی


114. امکان سنجی فسخ نکاح به علت ارتکاب زنا توسط زوجه از دیدگاه فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

محمد عربشاهی


115. علم به مهریه؛ یک قید و چندین چالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

اردوان ارژنگ؛ فاطمه علی زاده


116. ظرفیت‌های احکام ترجیحی فقه در مواجهه با چالش فقر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

مهدی فیروزی


117. بازخوانی دلیل تعظیم شعائر: حکم، موضوع و متعلق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

سیف الله صرامی


118. تأثیر اسلام زانی غیر مسلمان بر سقوط مجازات حدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

قاسم اسلامی نیا؛ عادل ساریخانی


119. بازاندیشی نظریۀ فقهی پلیدی ذاتی انسانِ زاده شده از رابطۀ نامشروع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

رحیم نوبهار؛ سید جعفر حسینی


120. درآمدی بر بایستگی توسعه قلمرو فقه به روش اجرای احکام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

عبدالحسین رضایی راد


121. تبیین مفهوم بهره و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی «زیاده»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

سید محمدکاظم رجائی


122. بررسی نظریه اتباع از دیدگاه وهابیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

مهدی فرمانیان؛ ابراهیم کاظمی


123. نمایه سازی نظام مند اطلاعات دانش فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

مرتضی متقی نژاد


124. «حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

محسن ملک افضلی اردکانی