تعداد مقالات: 824
801. نگرشی نو بر حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمدرضا کیخا؛ سمیه نوری؛ سید حسین آل طاها


802. بررسی اشکالات وارده بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر و پاسخ به آنها از منظر فقه شیعه و عامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید محمود موسوی


803. نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم‌گرایانه با اصل کیفیت قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد جعفر صادق پور؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ حامد رهدارپور


804. مسئولیت مدنی سقط درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

رضا پورصدقی؛ حسنعلی علی‌اکبریان


805. باز پژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ حسن پورلطف اله


806. خوف خیانت در مهادنه از جانب دشمن با رویکرد فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی


807. جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیرتأدیه در نظام بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید امراله حسینی


808. پارادایمی نوین در ساختارشناسی فقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد هادی یعقوب نژاد


809. بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد جواد دانیالی؛ حسن دوست محمدی


810. شهادت به ملکیت با استناد به اماره ید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید احمد میر حسینی نیری؛ محمد ادیبی مهر؛ سید هادی هاشمی مجد


811. تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد علی خادمی کوشا


812. تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

علیرضا فجری


813. ولی اذن در درمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

رضا پورصدقی؛ محمد علی خادمی کوشا


814. ملاحظاتی بر مقالۀ: آرمان‌گرایی و واقع‌نگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

سیدصادق حسینی تاشی


815. تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان‌های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فناوری‌های نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

شهریار کاظمی آذر؛ احمدرضا عظیم نسب راینی؛ منصور امینی


816. نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقهاء در تحقق قتل عمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ مصطفی بخرد


817. تاملی فقهی در امکان معافیت مادراز حد قذف با نگاهی به تعمیم ادله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

عبداله بهمن پوری؛ ناصر عاشوری؛ محمد باقر عامری نیا


818. بازخوانی ویژگیها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی (2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

حجت الله بیات


819. اجتهاد و افتاء شورایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

سید جواد ورعی


820. «رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

محسن ملک افضلی اردکانی


821. «تبیین نظریه «لزوم مضاربه مدت دار» با تاکید بر فتاوی برخی فقهای معاصر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

محمدعلی محب الرحمان؛ محمدمهدی محب الرحمان


822. به پاخاستن در مقابل دیگران از منظر فقه ارتباطات غیرکلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

مصطفی همدانی


823. بررسی فقهی پدیدۀ شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزائی؛ نادر مختاری افراکتی


824. تحلیل و بررسی موارد نقض قاعده وزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

علیرضا فرحناک