دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1373، صفحه 1-340 
2. استاد فقیهان

صفحه 5-20

عبدالرضا ایزدپناه


8. خریدوفروش خون

صفحه 148-164

اسماعیل اسماعیلی


9. خرید و فروش مردار

صفحه 165-192

اسماعیل اسماعیلی


10. بهره ورى از اشیاء نجس

صفحه 193-200

اسماعیل اسماعیلی


11. پیوند و خرید و فروش اجزاى بدن

صفحه 201-214

اسماعیل اسماعیلی


12. ضمان از دیدگاه شیخ انصارى

صفحه 215-253

احمد آکوچکیان