دوره و شماره: دوره 27، شماره 102، تیر 1399، صفحه 1-208 
مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی

صفحه 93-125

10.22081/jf.2020.57198.2019

علی رضا اعرافی؛ احسان خلیلی؛ محمد دین محمدی


تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانس‌سکشوال‌ها

صفحه 178-205

10.22081/jf.2020.56196.1956

سیدمحمدمهدی احمدی؛ سیدمهدی طباطبایی عینکی؛ سیدحسن عابدیان کلخوران