دوره و شماره: دوره 6، شماره 20-19، بهار 1378، صفحه 1-504