دوره و شماره: دوره 8، شماره 28-27، بهار 1380، صفحه 1-391