دوره و شماره: دوره 25، شماره 96، دی 1397، صفحه 1-192 
شهادت به ملکیت با استناد به امارۀ ید

صفحه 57-82

10.22081/jf.2018.66712

سیداحمد میرحسینی نیری؛ محمد ادیبی مهر؛ سیدهادی هاشمی مجد