دوره و شماره: دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 1-164 
3. نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی

صفحه 63-78

10.22081/jf.2018.66258

محمدرضا کیخا؛ سمیه نوری؛ سیدحسین آل‌طاها