دوره و شماره: دوره 24، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 1-168 
1. وقت نافلۀ شب

صفحه 7-32

10.22081/jf.2017.65429

محمد زروندی رحمانی؛ نفیسه زروندی


5. بررسی فقهی ـ حقوقی مبنا و ماهیت حریم

صفحه 109-130

10.22081/jf.2017.65440

عبدالله امیدی فرد؛ رویا صارمی جویباری