دوره و شماره: دوره 20، شماره 76، تابستان 1392، صفحه 1-160 
3. تربیت اعتقادى فرزندان از منظر فقه

صفحه 48-70

علیرضا اعرافی؛ سید نقی موسوی