دوره و شماره: دوره 20، شماره 76، تابستان 1392، صفحه 1-160