دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، بهار 1383، صفحه 1-316 
1. فقه مطهرى

صفحه 3-10

احمد مبلغی


2. ولایت فقیه از نگاه شهید مطهرى

صفحه 11-66

سید احمد حسینی خراسانی


3. فقه و زندگى

صفحه 67-122

عبدالله شفایی