دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1383، صفحه 1-216