دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1383، صفحه 1-216 
1. شعر و شاعرى در ترازوى فقه

صفحه 3-43

سید احمد حسینی خراسانی


2. قاعده ارزش خون انسان

صفحه 44-79

احمد عابدینی


6. ماهیت حقوقى دیات

صفحه 165-190

عباسعلی حیدری