دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، زمستان 1383، صفحه 1-216 
2. روش سید شرف الدین درنقد فقه سنى

صفحه 11-57

حسنعلی علی اکبریان


6. علامه شرف الدین وفقه مقارن

صفحه 152-206

محمد رضا جباران