دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، تیر 1384، صفحه 1-248