دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، بهار 1385، صفحه 1-246 
3. شبیه سازى انسانى و چالش هاى دینى فقهى

صفحه 109-152

سید حسین همایون مصباح