دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1385، صفحه 1-232