دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1385، صفحه 1-232 
1. فقه هجرت

صفحه 3-18

احمد مبلغی


2. بازکاوى دلیل اجماع

صفحه 19-57

سید احمد حسینی خراسانی


6. معرفى کتاب مرور زمان

صفحه 192-210

احمد دیلمی