دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، پاییز 1385، صفحه 1-224