دوره و شماره: دوره 14، شماره 52-51، بهار 1386، صفحه 1-344