دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، مهر 1386، صفحه 1-200