دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، زمستان 1386، صفحه 1-232 
5. شرق شناسى و شریعت اسلامى

صفحه 158-200

صاحب محمد حسین راضی نصار