دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، تابستان 1387، صفحه 1-248 
2. سیر تکامل متون درسى و مدارس فقهى

صفحه 35-69

سید احمد حسینی خراسانی