دوره و شماره: دوره 16، شماره 60 - 59، بهار 1388، صفحه 1-416 
2. سیر تحول فقه اجتهادى در بستر زمان

صفحه 25-62

محمد ابراهیم جناتی


8. نظارت بر قدرت در فقه سیاسى

صفحه 214-243

سید سجاد ایزدهی


12. مجهول بودن مورد معامله

صفحه 414-416

سید حسین وحدتی شبیری