دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، مهر 1390، صفحه 1-212