دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، مهر 1391، صفحه 1-306 
تراز اجتهاد در پرتو عروه

صفحه 265-301

علی اکبر زمانی نژاد