جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیرتأدیه در نظام بانکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین.

10.22081/jf.2018.51013.1544

چکیده

چکیده:
یکی از چالش های نظام بانکی ، چالش تأخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیلات در سررسید ودرنتیجه افزایش حجم مطالبات غیرجاری وخسارت های ناشی از این مسأله است.در نظام بانکی ایران تنها مبنای جبران خسارت، وجه التزام است،این مبنا با چالش ربوی بودن روبروست.پژوهشگران در جستجوی راهکار جایگزین، پیشنهادهایی داده اند. ضمان عدم النفع با استناد به دلیل لاضرر از جمله این راهکارهاست.زیرا در اثر تأخیر در ادای دین بانک ها فرصت استفاده از سرمایه وکسب منافع احتمالی آن را از دست می دهند،این مطلب نیازمند اثبات دو امر است، یکی نقش اثباتی لاضرر، ودیگری ضرر بودن عدم النفع.زیرا در اینکه لاضرر شامل ضرر ناشی از عدم حکم شود اختلاف نظر وجود دارد و نیز برفرض اثبات این امر در اینکه عدم النفع ضرر باشد نیز اختلاف نظر جدی بین فقیهان وجود دارد. پژوهش حاضر کوشیده است با عبور از این دو مانع نظری، گامی به سوی طرح مسأله بردارد بخصوص با توجه به وضعیت خاص نظام بانکی که در آن عدم النفع حاصل از تأخیر بدهی بسیار قابل توجه است و راه حل مذکور با چالش ربوی بودن هم روبرو نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Late Payment Charge in the view of profits relief

نویسنده [English]

  • sayed amrollah hoseini
scientific member in faculty of islamic sciences& researchs -islamic law-Imam Khomeini Inter national University
چکیده [English]

Abstract:
One of the challenges of the banking system is Customer delays in repayment of debts and as a result Increase the amount of non-performing loans and Damages resulting from this problem.
In iran banking sistem The only basis for compensation is penal clause, and it is facing with the challenge usury and in practis has not been effective.Researchers offers some alternatives. Including Compensation profits and loss of anticipatory profit. interest.because of delaying in repayment debts banks loses the oppoetunity of using from their capital and obtain anticipatory profits.But it has been facing challenge in shiat Jurisprudence,and the whether it can be as a solution for recharging non-performing loans or not? Roots of debts returns to whether it has Financial value or not.and is it loss or not? This research try to survey possibility of recovering late payment charge in argue anticipatory profits damages. Results open new doors in front of researchers in this battlefield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Late Payment Charge
  • Loss of anticipatory profiit
  • Non-Performing Loans