بررسی فقهی علت عدم جواز تغییر وقف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه سازماندهی اطلاعات و مدارک پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

جایز نبودن تغییر وقف، جز در مواردی خاص، مورد اجماع فقهای شیعه است. ولیکن درباره علت جایز نبودن آن، اتفاق نطری بین آنان نیست. برخی معتقدند علت عدم جواز آن به خاطر حکم شرعی است که منع نموده است. دسته ای دیگر می گویند، ماهیت وقف به گونه ای است که با هر گونه تغییری منافات دارد و روایاتی که دلالت بر منع دارند، جملگی جنبه تأیید دارند، نه تشریع و تأسیس. دسته سوم می گویند علت جواز تغییر وقف، به خاطر آن است که بعد از وقف واقف، موقوفه از ملک واقف خارج می شود و دیگر در ملک کسی قرار نمی گیرد و فک ملک می گردد. از بین سه مبنای مزبور، قول دوم از این جهت مورد پذیرش و قابل دفاع است، که وقف حقیقت شرعیه ندارد و یک پیمان بشری است، که فرا‌تر از دین و مذهب، در تمام دوران و در بین تمام ملل عالم ساری و جاری است. علاوه بر آن، شواهد و قراین تاریخی و روایی نیز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The jurisprudential review of the cause of the lack of permission to change the waqf

نویسنده [English]

  • seyyed taqi waredi
Assistant Professor of Islamic Sciences and Culture Academy Islamic Information and Document Management Research Center
چکیده [English]

Unless there is a change of waqf, except in certain cases, there is a consensus among the Shi'a jurisprudents. However, the reason for not accepting it is not a conspiracy between them. Some believe that the reason for not accepting it is because of the religious order that has been banned. Another group says that the nature of the waqf is in a way that is in conflict with any change, and the narratives that imply prohibit all have an aspect of approval, not decree and establishment. The third category says that the reason for the transfer of the waqf is due to the fact that after the endowment of the acquaintance, the endowment is removed from the property of the wizard and no longer falls into the property of anyone and the jaw becomes property. Based on these three bases, the second promise is accepted and defendable, which is not dedicated to the truth of the law and is a human covenant, which goes beyond religion and religion, throughout all time and among all the nations of the world. In addition, it has historical and narrative proofs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waqf change
  • Waqf types
  • Endowment status
  • Waqf
  • Supreme leader