شمول ادله حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان و حکم وعده دروغ به همسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه

چکیده

دروغ همواره نکوهیده بوده و پیش از ادیان، عقل و وجدان به زشتی آن فتوا داده؛ اما برخی دروغ‌ها به جهت غلبۀ فضیلت آن‌ها در روایات استثنا شده‌اند. دروغ گفتن به همسر و در تعبیر دیگر به اهل ازاینموارداست. پژوهۀ فرارو با روش تحلیلی– اسنادی به مطالعۀ فقهی این مسئله پرداخته و آن را در شش بُعد کاویده است. نتیجۀ تحقیق در این شش ساحت نشان داده است تنها قدر متیقن از ادله یعنی وعدۀ دروغ شوهر به زن جایز است و شواهد روایی نشان می‌دهد این تجویز هم فقط در مورد خاص یعنی تامین مادیاتی خارج از حق زن یا توان مرد و در راستای جلب رضایت خاطر زن و تداوم انس و الفت خانوادگی است؛ و از این‌رو مطلقاً قابل تسری به دیگر ساحت‌های ارتباطی همسران یا دروغ زن به شوهر یا در ارتباط والدین با فرزندان یا در ارتباط مکلف با دیگر بستگان نیست؛ مگر دروغ اضطراری یا تامین برخی مصالح و یا دفع برخی مفاسد که در ارتباط با عموم مسلمانان از جمله در ارتباطات خانوادگی مجاز یا لازم است. همچنین این دروغ به زوجۀ موقت قابل تسری نیست و نیز در هر حال واجب و بلکه مستحب هم نیست به صورت توریه‌ای ادا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شمول ادله حرمت دروغ نسبت به خانواده و بستگان و حکم وعده دروغ به همسر

چکیده [English]

دروغ همواره نکوهیده بوده و پیش از ادیان، عقل و وجدان به زشتی آن فتوا داده؛ اما برخی دروغ‌ها به جهت غلبۀ فضیلت آن‌ها در روایات استثنا شده‌اند. دروغ گفتن به همسر و در تعبیر دیگر به اهل ازاینموارداست. پژوهۀ فرارو با روش تحلیلی– اسنادی به مطالعۀ فقهی این مسئله پرداخته و آن را در شش بُعد کاویده است. نتیجۀ تحقیق در این شش ساحت نشان داده است تنها قدر متیقن از ادله یعنی وعدۀ دروغ شوهر به زن جایز است و شواهد روایی نشان می‌دهد این تجویز هم فقط در مورد خاص یعنی تامین مادیاتی خارج از حق زن یا توان مرد و در راستای جلب رضایت خاطر زن و تداوم انس و الفت خانوادگی است؛ و از این‌رو مطلقاً قابل تسری به دیگر ساحت‌های ارتباطی همسران یا دروغ زن به شوهر یا در ارتباط والدین با فرزندان یا در ارتباط مکلف با دیگر بستگان نیست؛ مگر دروغ اضطراری یا تامین برخی مصالح و یا دفع برخی مفاسد که در ارتباط با عموم مسلمانان از جمله در ارتباطات خانوادگی مجاز یا لازم است. همچنین این دروغ به زوجۀ موقت قابل تسری نیست و نیز در هر حال واجب و بلکه مستحب هم نیست به صورت توریه‌ای ادا شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • دروغ
  • وعدۀ دروغ
  • دروغ به همسر
  • دروغ به فرزند
  • دروغ به بستگان