نویسنده = سید احمد میر حسینی نیری
تعداد مقالات: 2
1. شهادت به ملکیت با استناد به اماره ید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید احمد میر حسینی نیری؛ محمد ادیبی مهر؛ سید هادی هاشمی مجد


2. شهادت به ملکیت با استناد به امارۀ ید

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 57-82

سیداحمد میرحسینی نیری؛ محمد ادیبی مهر؛ سیدهادی هاشمی مجد