نویسنده = سید سجاد محمدی
تعداد مقالات: 5
1. نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقهاء در تحقق قتل عمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ مصطفی بخرد


2. تعارض استصحاب وقاعده درء در فقه جزا و قانون مجازات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

رضا الهامی؛ سید سجاد محمدی؛ کمال آقاپور


3. باز پژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ حسن پورلطف اله


4. نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقیهان دربارۀ تحقق قتل عمد

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 103-127

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ مصطفی بخرد


5. بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 101-126

رضا دهقان‌نژاد؛ سیدسجاد محمدی؛ حسن پورلطف‌اله