نویسنده = اسماعیل آقابابایی
تعداد مقالات: 3
1. معرفی کتاب مسائل فقهى و حقوقى nقتل از روى ترحم (اتانازى)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1391، صفحه 220-222

اسماعیل آقابابایی


2. نقش رضایت مجنى‏علیه در مجازات قتل از روى ترحم (اتانازى)

دوره 19، شماره 72، تابستان 1391، صفحه 3-61

اسماعیل آقابابایی


3. معرفى کتاب پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزى

دوره 13، شماره 48، تابستان 1385، صفحه 211-220

اسماعیل آقابابایی